ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Κυριακή, 15/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 13.11.2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρακτ.: 45/2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Στη Μύκονο, σήμερα την 13η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ο υποφαινόμενος υπάλληλος του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με σημερινή ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
δια της οποίας καλείται όπως συμμετέχει την 17η του μηνός Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄, προς συζήτηση των αναγραφομένων θεμάτων στην παρούσα πρόσκληση.

(Ο επιδώσας υπάλληλος) (Ο παραλαβών)
(ΩΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής μέσω
τηλεδιάσκεψης».
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4635/2019,τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), καθώς και το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού» και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ:71342 (ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020) ΚΥΑ, σας καλούμε όπως συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:30΄ στην συνεδρίαση της Ο.Ε. προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

⦁ Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου, σχετικά με την αποσφράγιση των προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και λειτουργία συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών- Κινητό Πράσινο Σημείο».
⦁ Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού «Μελέτες σχεδιασμού έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Μυκόνου».
⦁ Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την κατακύρωση του ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3».
⦁ Περί έγκρισης μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου διεξαγωγής και όρων διακήρυξης για την «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Δήμου Μυκόνου με Κωδικό ΟΠΣ 5010704 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Ν. Αιγαίου».
⦁ Περί υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Μυκόνου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», μετά την Πρόσκληση ΑΤ12 του ΥΠΕΣ.
⦁ Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων.
⦁ Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

Μύκονος, 13/11/2020
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Τα τακτικά μέλη: Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Κουκάς Αλέξανδρος - Μάνεσης Δημήτριος
- Σαμψούνη Κωνσταντινιά - Κοντιζά Ελένη
- Βιγλιάρης Φραντζέσκος - Γρυπάρη Ειρήνη
- Καλπουρτζή Ελένη - Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος
- Αποστόλου Σπυρίδων
- Γκέλος Νικόλαος

2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου
- Τζάνο Δημήτριο