ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 04/01/2021

Στη Μύκονο, σήμερα την 4η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ο υποφαινόμενος υπάλληλος του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με σημερινή ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
δια της οποίας καλείται όπως συμμετέχει την 8η του μηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00΄, προς συζήτηση των αναγραφομένων θεμάτων στην παρούσα πρόσκληση.

(Ο επιδώσας υπάλληλος) (Ο παραλαβών)
(ΩΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής μέσω
τηλεδιάσκεψης».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4635/2019,τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), καθώς και το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού» και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ: 2 (ΦΕΚ 1/Β΄/02-01-2021) ΚΥΑ, σας καλούμε όπως συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 16:00΄ στην συνεδρίαση της Ο.Ε. προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής 1.Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2021.
2.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2021.
3.Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής η οποία θα εισηγείται για θέματα που αφορούν την ανάθεση σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (παρ.1 άρ. 43 του ν. 4605/2019).
4.Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 52/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ σχετικά με τον Προϋπολογισμό έτους 2021 κα Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2021 του ΝΠ.
5.Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 45/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ σχετικά με τον Ισολογισμό και Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2019 του ΝΠ.
6.Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μυκόνου.
Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

Μύκονος, 04/01/2021
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Τα τακτικά μέλη: Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Κουκάς Αλέξανδρος - Μάνεσης Δημήτριος
- Σαμψούνη Κωνσταντινιά - Κοντιζά Ελένη
- Βιγλιάρης Φραντζέσκος - Γρυπάρη Ειρήνη
- Καλπουρτζή Ελένη - Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος
- Αποστόλου Σπυρίδων
- Γκέλος Νικόλαος

2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου
- Τζάνο Δημήτριο