ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 22/01/2021

Στη Μύκονο, σήμερα την 22α του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ο υποφαινόμενος υπάλληλος του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με σημερινή ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
δια της οποίας καλείται όπως συμμετέχει την 26η του μηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄, προς συζήτηση των αναγραφομένων θεμάτων στην παρούσα πρόσκληση.

(Ο επιδώσας υπάλληλος) (Ο παραλαβών)
(ΩΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής μέσω
τηλεδιάσκεψης».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4635/2019,τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), καθώς και το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού», την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ: 1293 (ΦΕΚ 30/Β΄/08-01-2021) ΚΥΑ και την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031 28η ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΕΣ, σας καλούμε όπως συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 16:00΄ στην συνεδρίαση της Ο.Ε. προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου του Δήμου Μυκόνου.
2. Περί έγκρισης δαπάνης για την αποπληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος όσον αφορά το ακίνητο για τη στέγαση των δικαιούχων του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017.
3. Περί χορήγησης άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για άρση καλωδιακών βλαβών.
4. Περί αποδοχής επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.
5. Περί αποδοχής δωρεών
6. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.
Μύκονος, 22/01/2021
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Τα τακτικά μέλη: Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Κουκάς Αλέξανδρος - Μάνεσης Δημήτριος
- Σαμψούνη Κωνσταντινιά - Κοντιζά Ελένη
- Βιγλιάρης Φραντζέσκος - Γρυπάρη Ειρήνη
- Καλπουρτζή Ελένη - Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος
- Αποστόλου Σπυρίδων
- Γκέλος Νικόλαος

2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου
- Τζάνο Δημήτριο