ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Σάββατο, 10/04/2021

Στη Μύκονο, σήμερα την 9η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ο υποφαινόμενος υπάλληλος του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με σημερινή ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
δια της οποίας καλείται όπως συμμετέχει την 13η του μηνός Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄, προς συζήτηση των αναγραφόμενων θεμάτων στην παρούσα πρόσκληση.

(Ο επιδώσας υπάλληλος) (Ο παραλαβών)
(ΩΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής μέσω
τηλεδιάσκεψης».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4635/2019,τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), την με αρ. πρωτ.: με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ. 5525/29-03-2021- 37η ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΕΣ, καθώς και την με αριθμ. ΔΙα/Γ.Π. οικ. 20651/2021 - ΦΕΚ 1308/Β/3-4-2021 ΚΥΑ, σας καλούμε όπως συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00΄ στην συνεδρίαση της Ο.Ε. προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

Περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2021 και του ΟΠΔ του Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου για την κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010704 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ. Ν. ΑΙΓΑΙΑΟΥ»
Περί έγκρισης μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ (RAPID TESTS) ΚΑΙ 300 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΡΙΑΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΌΝΟΥ SARS-COV-2 COVID-19”.
Περί έγκρισης παράτασης υποβολής παραδοτέων και του χρόνου ισχύος της σύμβασης «Μελέτες Σχεδιασμού Έργων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μυκόνου» (20SYMV007900410 2020-12-30).
Περί έγκρισης σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην εκτέλεση του έργου «Επισκευή γηπέδων καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης περιοχής «Λάκκας» Χώρας Μυκόνου»
Περί έγκρισης αιτήματος για την μίσθωση ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος για τις ανάγκες καθαρισμού διαφόρων περιοχών του Δήμου Μυκόνου.
Περί έγκρισης αιτήματος για τον καθαρισμό παραλιών του Δήμου Μυκόνου.
Περί έγκρισης αιτήματος για την προμήθεια ενθύμιων γάμου που τελέστηκαν στο Δήμο Μυκόνου.
Περί έγκρισης κάλυψης δαπανών αμοιβής, διαμονής και μετακίνησης ενός εργοθεραπευτή της Κινητής Μονάδας Υγείας Β.Α. Κυκλάδων κατόπιν αιτήματος της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Περί έγκρισης κάλυψης δαπανών διαμονής και μετακίνησης για δύο μήνες αντικαταστάτριας ψυχολόγου της Κινητής Μονάδας Υγείας Β.Α. Κυκλάδων κατόπιν αιτήματος της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Περί γνωμοδότησης για τη χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για άρση καλωδιακών βλαβών.
Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

Μύκονος, 09/04/2021
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Τα τακτικά μέλη: Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Κουκάς Αλέξανδρος - Μάνεσης Δημήτριος
- Σαμψούνη Κωνσταντινιά - Κοντιζά Ελένη
- Βιγλιάρης Φραντζέσκος - Γρυπάρη Ειρήνη
- Καλπουρτζή Ελένη - Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος
- Αποστόλου Σπυρίδων
- Γκέλος Νικόλαος

2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου
- Τζάνο Δημήτριο