ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 15/04/2021

Στη Μύκονο, σήμερα την 15η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ο υποφαινόμενος υπάλληλος του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με σημερινή ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
δια της οποίας καλείται όπως συμμετέχει την 19η του μηνός Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00΄, προς συζήτηση των αναγραφόμενων θεμάτων στην παρούσα πρόσκληση.

(Ο επιδώσας υπάλληλος) (Ο παραλαβών)
(ΩΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής μέσω
τηλεδιάσκεψης».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4635/2019,τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ. 5525/29-03-2021- 37η ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΕΣ, καθώς και την με αριθμ. ΔΙα/Γ.Π. οικ. 20651/2021 - ΦΕΚ 1308/Β/3-4-2021 ΚΥΑ, σας καλούμε όπως συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00΄ στην συνεδρίαση της Ο.Ε. προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
2. Περί έγκρισης Πρακτικού 1 και Πρακτικού2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων Μυκόνου».
3. Περί έγκρισης Σχεδίου Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. με αντικείμενο τις «Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
4. Περί έγκρισης αιτήματος για την προμήθεια και ετοιμασία εθιμοτυπικού αναμνηστικού δώρου από το Δήμο Μυκόνου στα πλαίσια των εορτών του Πάσχα για το έτος 2021.
5. Περί έγκρισης αιτήματος για την προμήθεια βεγγαλικών στα πλαίσια των εορτασμών του Πάσχα για το έτος 2021.
6. Περί έγκρισης αιτήματος για την έκδοση λευκώματος «Μύκονος Ημέρες».
7. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

Μύκονος, 15/04/2021
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Τα τακτικά μέλη: Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Ατζαμόγλου Μιλτιάδης - Μάνεσης Δημήτριος
- Σαμψούνη Κωνσταντινιά - Κοντιζά Ελένη
- Βιγλιάρης Φραντζέσκος - Γρυπάρη Ειρήνη
- Καλπουρτζή Ελένη - Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος
- Αποστόλου Σπυρίδων
- Γκέλος Νικόλαος

2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου
- Τζάνο Δημήτριο