Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου στην Σύρο στις 24 Φεβρουαρίου 2014

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 24/02/2014

Σας καλούµε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγµατοποιηθεί στην Σύρο στις 24 Φεβρουαρίου 2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στη συνεδριακή αίθουσα «Κωνσταντίνου Τουλούπη» η οποία στεγάζεται στο σχολικό συγκρότηµα Μάννα, µε θέµατα :

ΘΕΜΑ 1ο

Επικύρωση πρακτικών της 1ης/25-1-2014 και 2ης/26-1-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.

Εισηγήτρια : κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία

ΘΕΜΑ 2ο

Ενηµέρωση για την υπό εκπόνηση µελέτη «Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Εισηγητές : κ. Γεώργιο Τσεκούρα Νόµιµο Εκπρόσωπο των Αναδόχων µελετητών - Αρµόδια Στελέχη επίβλεψης της µελέτης από το ΥΠΕΚΑ.

ΘΕΜΑ 3ο

Γνωµοδότηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ 2021)

Εισηγητής : κ. Α. Χατζηιωάννου

ΘΕΜΑ 4ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2014 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2014

Εισηγητές : κ. Φ. Χατζηδιάκος – κ. Γ. Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 5ο

Προγραµµατισµός προσλήψεων µονίµου προσωπικού έτους 2014

Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 6ο

Προγραµµατισµός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2014

Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση Οικονοµικού Απολογισµού έτους 2013 και προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Εισηγήτρια : κα. ∆. Μουτάφη

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση δωρεάς µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων του πλωτού «∆ΕΛΦΙΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

Εισηγήτρια : κα. ∆. Μουτάφη

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση Οικονοµικού Απολογισµού έτους 2013 και προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 του ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.

Εισηγήτρια : κα. Λ. Παπατσή

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση Ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και παραρτηµάτων αυτού .

Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του ∆ήµου Ρόδου και της ∆ΕΥΡΑ για το έργο "Μετατόπιση του δηµοτικού δικτύου ύδρευσης που βρίσκεται εντός των ορίων του ∆ήµου Αφάντου, εκτός του εύρους κατάληψης του έργου" ως προς το άρθρο 2 - Ισχύς και ∆ιάρκεια

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο "Επισκευή - Συντήρηση παλαιού Νοσοκοµείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης-µεταστέγαση υπηρεσιών" ως προς το άρθρο 4 :

Αµοιβή - Πόροι - Χρηµατοδότηση - ∆ιάρκεια.

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο "Συντήρηση εξωτερικών όψεων Εθνικού Θεάτρου Ρόδου" ως προς το άρθρο 4 : Αµοιβή - Πόροι - Χρηµατοδότηση - ∆ιάρκεια

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο "Αναβάθµιση οδού Ρόδου-Καλλιθέας-Φαληράκι" ως προς το άρθρο 4 : Αµοιβή - Πόροι - Χρηµατοδότηση - ∆ιάρκεια

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Τήλου για το έργο "Συντήρηση λιθόστρωτων µονοπατιών Τήλου" ως προς το άρθρο 2 : Ισχύς και ∆ιάρκεια

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο "Αποκατάσταση όψεων κτιρίου Ταχυδροµείου Ρόδου"

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας ΝοτίουΑιγαίου και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου για το έργο "Αποκατάσταση περίφραξης πάρκου ελαφιών Αγ.Σουλά νήσου Ρόδου"

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Κω για το έργο "Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στην ∆.Κ.Πυλίου"

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Καρπάθου για το έργο "Προµήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς και λοιπών υλικών για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Καρπάθου"

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο "Προµήθεια χαλαζιακής και πλαστικής άµµου"

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Μητρόπολης Σύµης για το έργο "Συντήρηση καµπαναριού Πανορµίτη στη νήσο Σύµη"

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο "∆οµητική αποκατάσταση - επεµβάσεις στο κοδονοστάσιο του Ιερού Ναού Παναγιάς Φιλερήµου στη Νήσο Ρόδο"

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 23ο

Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Σύµης για το έργο "∆ιαµόρφωση πρόσβασης στο κλειστό γυµναστήριο Σύµης"

Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 24ο

Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου

Περιφερειακού Συµβουλίου.