Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 05/12/2017

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε την Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00΄ (1 μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί έγκρισης σχεδίου Π/Υ και ΟΠΔ έτους 2018 μετά την έκφραση σύμφωνης γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας των Δήμων.
2. Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωση αποτελέσματος μετά και την υποβολή δικαιολογητικών για τον δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες της Μυκόνου».
3. Επικύρωση αίτησης για την ένταξη στη ρύθμιση καταβολής οφειλών του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017.
4. Περί έγκρισης δαπάνης / τεχν. προδιαγραφών και διάθεσης πιστώσεων, μετά από αιτήματα των Υπηρεσιών του Δ. Μυκόνου.