Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Σάββατο, 09/12/2017

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00΄ (2 μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων.

1. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης, έγκρισης μελέτης, έγκρισης πολυετούς δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας σκυροδέματος για τη βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου.
2. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης, έγκρισης μελέτης, έγκρισης πολυετούς δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Εργασιών διαγράμμισης του οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου.
3. Περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης για τον συνοπτικό διαγωνισμό Μίσθωσης μηχανήματος θρυμματιστή - τεμαχιστή ογκωδών, αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων με χειριστή, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου.
4. Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωση αποτελέσματος μετά και την υποβολή δικαιολογητικών για τον δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες της Μυκόνου».
5. Περί έγκρισης δαπάνης / τεχν. προδιαγραφών και διάθεσης πιστώσεων, μετά από αιτήματα των Υπηρεσιών του Δ. Μυκόνου.