Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 09/01/2018

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 16:00΄ (4 μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων.

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για το έργο ολοκλήρωσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Δ. Μυκόνου στη θέση Καρδαμίδα.
2. Έγκριση Πρακτικού 1 ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ‘Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δ. Μυκόνου 2017-2018’.
3. Διαθέσεις πιστώσεων.
4. Εξέταση διαφόρων εγγράφων, αιτήσεων κλπ.