Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12/02/2018

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:30΄ (5:30 μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση Πρακτικού 1, Πρακτικού 2 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο ‘Προμήθεια μπετόν για την βελτίωση οδοστρωμάτων Μυκόνου 2017’.
2. Έγκριση Πρακτικού 1 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ’Μίσθωση μηχανήματος θρυμματιστή – τεμαχιστή ογκωδών, αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων με χειριστή για διάστημα έξι (6) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών’.
3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο ‘Λειτουργία ΧΥΤΑ Δήμου Μυκόνου’ (Π.Δ. 28/80).
4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας / επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2018.
5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2018.
6. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εμβολίων εναντίον του ιού της ηπατίτιδας Β των εργαζομένων του Δήμου Μυκόνου και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
7. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών εκτέλεσης εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανήματος έργου CATERPILLAR τύπος 816F και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
8. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση Υπηρεσιών και Αρχείου του Δήμου Μυκόνου.
9. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων.
10. Διαθέσεις πιστώσεων.
11. Εξέταση διαφόρων εγγράφων, αιτήσεων κλπ.