Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 20/02/2018

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 6:00΄ 4:00 μ μ. στο Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί έγκρισης Πρακτικού 1 του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Μυκόνου».
2. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2018.
3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2018.
4. Συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής για τις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016.
5. Διαθέσεις διαφόρων πιστώσεων.
6. Εξέταση διαφόρων εγγράφων, αιτήσεων κλπ.