Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 01/03/2018

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε την Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018 και ώρα 16:00΄ (4:00 μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί έγκρισης Πρακτικού 2 του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Μυκόνου».
2. Περί έγκρισης Πρακτικών 1 και 2 του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ».
3. Περί έγκρισης Πρακτικών 1 και 2 του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ».
4. Περί έγκρισης Πρακτικού 1 του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής αναβάθμισης Δήμου - Διαχείρισης Εγγράφων & Ροής Εργασιών, με ενσωματωμένες Προηγμένες Ψηφιακές Υπογραφές»
5. Διαθέσεις διαφόρων πιστώσεων.