Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 13/03/2018

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 16:00΄ (4:00 μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων.

1. Ανατροπή δεσμεύσεων.
2. Διάθεση πιστώσεων.
3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους – μισθωτικού ανταλλάγματος για τα τμήματα παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με και άνευ δημοπρασίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυκόνου.
4. Περί έγκρισης μελέτης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου, έτους 2018».
5. Περί έγκρισης μελέτης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 Ν.3731/2008), έτους 2018».
6. Περί έγκρισης πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωση του αποτελέσματος μετά και την υποβολή δικαιολογητικών για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο ‘Μίσθωση μηχανήματος θρυμματιστή – τεμαχιστή ογκωδών, αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων με χειριστή για διάστημα έξι (6) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών’.
7. Περί έγκρισης πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωση του αποτελέσματος μετά και την υποβολή δικαιολογητικών για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο ‘Προμήθεια μπετόν για την βελτίωση οδοστρωμάτων Μυκόνου 2017’.
8. Περί έγκρισης δαπάνης / τεχν. προδιαγραφών και διάθεσης πιστώσεων, μετά από αιτήματα των Υπηρεσιών του Δ. Μυκόνου.