Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 15/12/2017

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα την Δευτέρα 18 του μηνός Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:00΄ (6:00΄μ.μ.), προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1. Περί έγκρισης του Ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της ΚΔΕΠΠΑΜ έτους 2016.
2. Περί έγκρισης της 5ης χρηματοδότησης της ΚΔΕΠΠΑΜ έτους 2017.
3. Περί επιχορήγησης αθλητικών σωματείων και συλλόγων.
4. Περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για τις καθιερωμένες εκδηλώσεις Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων 2017-2018 για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου.
5. Περί τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων κατόπιν αιτήσεων.
6. Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης Π/Υ του Γ΄ τριμήνου 2017.
7. Περί έγκρισης του Προϋπολογισμού, ετήσιου προγράμματος δράσης και στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου έτους 2018.
8. Περί χορήγησης άδειας τομής οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο Μυκόνου και έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης. 9. Περί αποδοχής της τροποποίησης της δωρεάς του κ. Παναγιώτη Κουσαθανά περί της σύστασης δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ».
10. Περί έγκρισης δαπάνης επιχορήγησης του ιδρύματος «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» ποσού ύψους 50.000€ για κάθε έτος από το 2018 και για πέντε χρόνια (συνολικό μέγεθος δαπάνης επιχορήγησης πενταετίας 250.000€) (ΚΑ 00-6731.0002).
11. Περί παραχώρησης χώρου στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τη συγκρότηση γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών.
12. Περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018.
13. Περί ορισμού μελών Επιτροπής δημοπρασιών μίσθωσης- εκμίσθωσης ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2018 σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.
14. Περί ορισμού μελών και Προέδρου Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2018.
15. Περί εκλογής δύο δημοτικών συμβούλων και αναπληρωτών αυτών, από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν.3584/2007 (άρθρο 45 του Ν.3979/2011).
16. Περί αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης».
17. Περί έγκρισης αναγκαιότητας, μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις δρόμων Δήμου Μυκόνου» (ΚΑ 30-7333.0106) 18. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων κλπ.