Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 25/01/2018

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα την Τετάρτη 31 του μηνός Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:00΄
(7:00΄μ.μ.), προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1. Περί εκλογής δύο δημοτικών συμβούλων και αναπληρωτών αυτών, από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν.3584/2007 (άρθρο 45 του Ν.3979/2011).
2. Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου (Πρόεδρος) με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου για την συγκρότηση του Α΄ Βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων για το έτος 2018 και ορισμός ενός υπαλλήλου του Δήμου Μυκόνου με αναπληρωτή του, ως γραμματέα του ανωτέρω Συμβουλίου.
3. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου προκειμένου να συμμετέχει ως μέλος Επιτροπής του άρθρου 35 του ΦΕΚ 444/Β΄/1999 περί Γενικού Κανονισμού Λιμένα.
4. Περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Μυκόνου.
5. Περί καθορισμού ειδικοτήτων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά το υπ’ αριθ. 36766/27-12-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
6. Διάθεση υποχρεωτικών πιστώσεων.
7. Περί της αναγκαιότητας ίδρυσης νέου Γυμνασίου Μυκόνου στην Άνω Μερά.
8. Περί της αναγκαιότητας/σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της ανάθεσης παροχής υπηρεσίας «Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων 2018 (αρθρ.21 παρ.11 του ν.3731/2008)».
9. Περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σχετικής σύμβασης.
10. Περί της γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθ. 163/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΛΤΜ σχετικά με την ψήφιση του νέου Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.
11. Περί της αναγκαιότητας μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση Υπηρεσιών και αρχείου του Δήμου Μυκόνου.
12. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 70/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. αναφορικά με την επιβολή – εφαρμογή τελών αποχέτευσης.
13. Περί της συνδιοργάνωσης δράσεων της All For Blue με εκπαιδευτικά σεμινάρια και παράκτιο/υποβρύχιο καθαρισμό στον Δήμο Μυκόνου.
14. Περί της πραγματοποίησης του Επιστημονικού Συνεδρίου «Λιμενικά Έργα και Έργα Προστασίας Ακτών» στη Μύκονο υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου.
15. Περί αποδοχής πρότασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την πραγματοποίηση ερευνητικού προγράμματος με θέμα την καταγραφή και ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της Μυκόνου.
16. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων κλπ.