Συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο στις 29 Μαρτίου 2014

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Σάββατο, 29/03/2014

Σας καλούµε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγµατοποιηθεί στην Ρόδο στις 29 Μαρτίου 2014 ηµέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.µ. στην πόλη της Ρόδου και σε αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (πρώην Νοµαρχία ∆ωδεκανήσου), µε θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ο
Επικύρωση πρακτικών της 3ης/24-2-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Εισηγήτρια : κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία

ΘΕΜΑ 2ο
Συµβάσεις παραχώρησης Αεροδροµίων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εισηγητής : κ. Ν. Σαντορινιός

ΘΕΜΑ 3ο
3ηροποποίηση Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ∆ωδεκανήσου Οικονοµικού Έτους 2014
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων Οικονοµικού Έτους 2014
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 4ο
Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστηµάτων τουριστικών περιοχών Νοµού Κυκλάδων κατά τους θερινούς µήνες
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος

Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστηµάτων τουριστικών περιοχών
Νοµού ∆ωδεκανήσου κατά τους θερινούς µήνες
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 5ο
Ορισµός µελών Περιφερειακού Συµβουλίου για την Επιτροπή Καταλληλότητας για αγορά ακινήτου στην Κω, σύµφωνα µε το Π.∆. 242/1996 άρθρο 13 παρ. 4
Εισηγήτρια : κα. ∆ιακαντώνη Πόπη

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση Οικονοµικού Απολογισµού έτους 2013 και προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 του ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.
Εισηγήτρια : κα. Λ. Παπατσή

ΘΕΜΑ 7ο
Ενηµέρωση για την Ψηφιακή Υγεία µετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Εισηγητής : κ. Ν. Χρυσόγελος

ΘΕΜΑ 8ο
Ευφυής εξειδίκευση για την Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας και Σχέδιο ∆ράσης για την περίοδο 2014-2024 και προετοιµασία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο πλαίσιο των θεµατικών προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγητής : κ. Ν. Χρυσόγελος

ΘΕΜΑ 9ο
Το θέµα της «µακροοικονοµικής αιρεσιµότητας», η θέση της Κυβέρνησης στο Συµβούλιο καθώς και οι επιπτώσεις του στις Περιφέρειες.
Εισηγητής : κ. Ν. Χρυσόγελος

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση νέας Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε., Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων, και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚοινΣΕΠ) µε το διακριτικό τίτλο «Ελίχρυσος» για την υλοποίηση του έργου
«Σχεδιασµός και Υλοποίηση Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης ανέργων, εργαζοµένων και αυτοαπασχολούµενων στο ν. Κυκλάδων προϋπολογισµού 190.000,00 ευρώ»
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 11ο
Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ),της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού (ΕΛΓΟ) ¨∆ήµητρα¨ και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
(ΚοινΣΕΠ) µε το διακριτικό τίτλο «Ελίχρυσος» για τη δηµιουργία ¨Βοτανικού Κήπου¨ στην περιοχή Χρούσσα της νήσου Σύρου
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 12ο
Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο "Προµήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στην περιοχή Λειβάδα ∆.Κ. Αρχαγγέλου", προϋπολογισµού 100.000,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 13ο
Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο "Κατασκευή κλειστού γηπέδου µπάσκετ στην περιοχή Λειβάδα ∆.Κ.Αρχαγγέλου ∆ήµου Ρόδου", προϋπολογισµού 586.800,00 €
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 14ο
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τηςΒ' ∆ΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) για το έργο "Λειτουργία Συµβουλευτικού Σταθµού Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων", προϋπολογισµού 120.000,00 €
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 15ο
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του ∆ήµου Κω και της ∆ΕΥΑΚ για το έργο "Σύνδεση ∆ηµοτικού Σχολείου Κεφάλου Κω µε δίκτυο αποχέτευσης", προϋπολογισµού 160.000,0 €
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 16ο
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Κω για το έργο "Σήµανση Ε.Ο. Νήσου ΚΩ", προϋπολογισµού 30.000,00 €
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 17ο
Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού ¨∆ΗΜΗΤΡΑ" (ΕΛΓΟ ¨∆ΗΜΗΤΡΑ") - Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας για το έργο "Μελέτη σκοπιµότητας κατασκευής Τεχνητών Υφάλων
στη θαλάσσια περιοχή Καρπάθου και Κάσου" ως προς το άρθρο 4 - Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης µε την παράταση ισχύος µέχρι τις 31/07/2014.
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 18ο
(Επαν) Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για την παραχώρηση αρµοδιότητας από το ∆ήµο προς την Περιφέρεια µε σκοπό την υλοποίηση του έργου µε τίτλο "Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Προσκοπισµού στη Ρόδο" µε προϋπολογισµό 153.000,00 €"
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος