Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου στην Ρόδο

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 22/01/2014

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο 25 Ιανουάριου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 σε αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Περιφερειακό Μέγαρο (πρώην Νομαρχία Δωδεκανήσου)

Η συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑ 1ο Εκλογή Γραμματέα Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
Εισηγήτρια : κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία
ΘΕΜΑ 2ο Επικύρωση πρακτικών της 15ης/19-12-2013 και 16ης/20-12-2013 και
17ης/30-12-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εισηγήτρια : κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία
ΘΕΜΑ 3ο Κτηματολόγιο Ρόδου, Κω – Λέρου
Εισηγήτρια : κα. Καφαντάρη Ευθαλία
ΘΕΜΑ 4ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Νομού
∆ωδεκανήσου για το οικονομικό έτος 2014 Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος Τροποποίηση Τεχνικού Προγραμμάτων ΠΕ Κυκλάδων έτους 2014 Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2013 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ. Εισηγήτρια : κα. Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία
 
ΘΕΜΑ 6ο Συγκρότηση Περιφερειακού μηχανισμού για την εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου ∆ράσης για την ανάπτυξη και υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Εισηγητές : κ. Γ. Πουσσαίος – κ. Φ. Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 7ο Α) «Έγκριση της Α ̈ του φάσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΕΠΑΑ) 2014-2020». Β) «Έγκριση της Α ́ φάσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ∆ιαχείρισης της Θάλασσας, Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας (ΠΕΠ∆ΘΑ&Υ) 2014-2020». Εισηγητής : κ. Αντώνης Χατζηιωάννου
ΘΕΜΑ 8ο Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 και 2014-2015
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος
ΘΕΜΑ 9ο Ενημέρωση για την Ψηφιακή Υγεία μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Εισηγητής : κ. Νικόλαος Χρυσόγελος
ΘΕΜΑ 10ο Ευφυής εξειδίκευση για την Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Σχέδιο ∆ράσης για την περίοδο 2014- 2024 και προετοιμασία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Εισηγητής : κ. Νικόλαος Χρυσόγελος
ΘΕΜΑ 11ο Το θέμα της «μακροοικονομικής αιρεσιμότητας», η θέση της Κυβέρνησης στο Συμβούλιο καθώς και οι επιπτώσεις του στις Περιφέρειες. Εισηγητής : κ. Νικόλαος Χρυσόγελος
ΘΕΜΑ 12ο Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβούλιο περί χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΠΣ ΠΝΑ και ΥΠΠΟ για την συνέχιση ανασκαφών στο λιμάνι της Σχοινούσας έως και 30-06-2-14. Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος
ΘΕΜΑ 13ο Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων για την εκπόνηση συμπληρωματικών αποτυπώσεων – τοπογραφήσεων του δρόμου Απεράθου – Μουτσούνας ν. Νάξου (επικαιροποίηση /αντικατάσταση προγραμματικής σύμβασης σε εφαρμογή του νόμου 3852/2010 πρόγραμμα Καλλικράτης). Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος
ΘΕΜΑ 14ο Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο "Άρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις στην οδό Αντιπλ.Λάσκου της ∆.Ε. Ρόδου" , προϋπολογισμού 105.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
 
ΘΕΜΑ 15ο Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το έργο "Προσδιορισμός πλημμυρικού κινδύνου και επικινδυνότητας στη Ρόδο", προϋπολογισμού 18.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 16ο Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, του ∆ήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο "Αισθητική αναβάθμιση των όψεων του μνημειακού συνόλου και των εγγύς χώρων της Πλατείας Ελευθερίας κτιρίων της πόλεως Ρόδου με χρήση ΑΠΕ", προϋπολογισμού 608.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 17ο Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Λειψών για το έργο "Κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού και δεξαμενών στις θέσεις Προφήτης Ηλίας και Ανεμούριο ∆ήμου Λειψών", προϋπολογισμού 122.512,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 18ο 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΣΚΛΗΠΕΙΑ∆ΕΣ για το έργο "Καταγραφή και ψηφιοποίηση προσβάσιμων για ΑμεΑ, καταλυμάτων-χώρων διασκέδασης-εστιατορίων-αρχαιολογικών χώρων-αξιοθεάτων και προσβάσιμων διαδρομών" ως προς το άρθρο 2 - Ισχύς και ∆ιάρκεια. Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 19ο Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο "Ενημέρωση για την πρόληψη και τις συνέπειες των επιβλαβών εξαρτήσεων στις Σχολικές Μονάδες του Νομού ∆ωδεκανήσου" Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 20ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ),της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ)  ̈∆ήμητρα ̈ για τη δημιουργία  ̈Μεσογειακού Πάρκου ̈ πλησίον του Φράγματος της λίμνης  ̈Γαδούρα ̈ της Ρόδου. Εισηγητής : κ. Αντώνης Χατζηιωάννου
ΘΕΜΑ 21ο Παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου  ̈∆ιατήρηση και αξιολόγηση αυτοχθόνων οινοποιήσημων ποικιλιών της Πάρου και Αντιπάρου με δημιουργία πιλοτικού αμπελώνα ̈. Εισηγητής : κ. Αντώνης Χατζηιωάννου
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ