Ο Δήμος Μυκόνου εναρμονίζεται με το γενικό κανονισμό προστασίας προσωπιλων δεδομένων

Εκτυπώσιμη μορφή
Τρίτη, 08/01/2019 - 13:29

Ενημερωτικό σημείωμα προς τους δημότες, κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου :

Θεμελιώδης προτεραιότητά της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η προστασία της iδιωτικής σας ζωής και η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών και των δεδομένων σας.
Ως εκ τούτου, ο Δήμος Μυκόνου θέλοντας να διασφαλίσει τα προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα έχει υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα, όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τα Νομικά
του Πρόσωπα (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ΚΔΕΠΠΑΜ, Π.Α.Κ.Ο. Αξιώτης).

Πιο συγκεκριμένα, η εναρμόνιση του Δήμου και των Νομικών Προσώπων με τον Κανονισμό, βρίσκεται στην τελική ευθεία αφού μετά την μελέτη αποκλίσεων που
διενεργήθηκε, υλοποιούνται όλες οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες τόσο σε τεχνικό, όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, προκειμένου να προστατεύσουμε εσάς και
τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κοινοποίηση καταστροφή ή οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση
με τον Κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν καταρτιστεί συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες καθώς και δικλείδες ασφαλείας βάσει των οποίων προστατεύονται τα προσωπικά
και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τόσο των δημοτών, όσο και του ανθρώπινου δυναμικού και των τρίτων συνεργατών του Δήμου.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της συμμόρφωσης, διενεργήθηκε χαρτογράφηση των ροών δεδομένων τόσο του Δήμου, όσο και των Νομικών του Προσώπων
προκειμένου να αξιολογηθούν οι υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της χαρτογράφησης εξετάστηκε ο σκοπός και η νομιμότητα της
επεξεργασίας όλων των διεργασιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, διασφαλίζοντας έτσι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι σύννομη με όσα ορίζονται από τις αρχές του Κανονισμού.

Επιπλέον, επισκοπήθηκε η φυσική ασφάλεια καθώς και η λογική πρόσβαση αναφορικά με τα προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα καθώς και το σύνολο των πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων που λειτουργούν στο Δήμο. Τέλος, εξετάσθηκαν όλοι οι κίνδυνοι που δύναται να επιφέρει η ενδεχόμενη μη συμμόρφωση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων με τον Κανονισμό και καταρτίστηκε σχέδιο δράσης και ενέργειες ευαισθητοποίησης - εκπαίδευσης προς εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε:

«Η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών αποτέλεσε και αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα.
Για αυτό το λόγο δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αυστηρή εφαρμογή των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί ορίζονται στο νομικό
πλαίσιο της ΕΕ, προκειμένου να μηδενίσουμε τις πιθανότητες ενδεχόμενης διαρροής τους.

Η Δημοτική Αρχή και οι υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου δεν εφησυχάζουν λεπτό, παρακολουθούν τις εξελίξεις και παράγουν ουσιαστικό έργο - παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τη γραφειοκρατία.»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ